Mitä ovat ekosysteemipalvelut?

Ekosysteemipalveluita ovat kaikki ihmisen luonnosta saamat aineettomat ja aineelliset hyödyt. Ekosysteemipalvelut vaikuttavat ihmiskunnan toimeentuloon monin tavoin, eikä elämämme tällä planeetalla olisi mahdollista ilman monia niistä. Esimerkiksi ilmakehämme happi on elämää ylläpitävän ekosysteemipalvelun – yhteyttämisen – tuotos.

Ekosysteemipalveluille on luonteenomaista niiden riippuvuus toisistaan: yhden tekijän poistaminen saattaa heikentää tai jopa estää useiden ekosysteemipalveluiden toiminnan. Esimerkiksi metsän hakkaaminen vaikuttaa useaan ekosysteemipalveluun: metsä säätelee paikallista mikroilmastoa, estää eroosiota, puhdistaa ilmaa ja säätelee veden kiertoa.

Vaikka ekosysteemipalvelut pohjautuvat luonnontoimintoihin ja ovat siksi ilmaisia, voi niillä katsoa olevan myös suuri rahallinen merkitys; ilmaisten ekosysteemipalveluiden tuottaminen keinotekoisesti olisi tähtitieteellisen kallista.

Esimerkiksi kasvien pölytys ihmisille on elintärkeä ekosysteemipalvelu. Pölyttäjähyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden sekä tuulen ja veden pölytystoiminta mahdollistaa siemenkasvien lisääntymisen ja geneettisen monimuotoisuuden. Tällä on vaikutusta esimerkiksi viljelykasvien satotuottoihin ja paikallisten kasvilajien populaatioiden säilymiseen.

Ekosysteemin toimivuutta voidaan arvioida sen palautumiskyvyn kautta. Jos ekosysteemi pystyy uudistamaan itsensä häirinnän tai muuttamisen jälkeen, se on toimiva. Kaupungeissa on esimerkkejä kuluneista kaupunkimetsistä, joita luonnehtii esimerkiksi aluskasvillisuuden häviäminen ja puiden juurten paljastuminen. Tämänlaiset kaupunkimetsät eivät aina palaudu ennalleen, vaan muuttuvat toisentyyppisiksi ekosysteemeiksi. Näiden ekosysteemipalveluiden taso ei välttämättä ole yhtä korkea kuin alkuperäisen ekosysteemin.

Ekosysteemipalvelu -käsitteen avulla voidaan tuoda esille luonnon monimuotoisuutta ja taloudellista merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Maria Luoman maisema-arkkitehtuurin diplomityö ekosysteemipalveluista Aalto-yliopistossa. Työssä tarkastellaan ekosysteemipalvelu -käsiteeen soveltamismahdollisuuksia kaupunkisuunnittelussa. Lahden Mukkulan alueen suunnittelu on työssä esimerkkitapauksena.

Maija Faehnlen, Pia Bäcklundin ja Markus Laineen toimittamassa teoksessa Kaupunkiluontoa kaikille on Vesa Yli-Pelkosen artikkeli Luontoalueiden ja ekosysteemipalveluiden säilyttäminen kaupunkien kasvaessa ja ilmaston muuttuessa. Teos on Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 6/2009.